• BIST 93.461
 • Altın 210,872
 • Dolar 5,3520
 • Euro 6,1159
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 15 °C
 • Yozgat 13 °C
 • İzmir 20 °C
 • Adana 22 °C
 • Bursa 17 °C

Akp'li Efkan Ala Kürtçe Okul Açılabilir !

Akp'li Efkan Ala Kürtçe Okul Açılabilir !
Devletin kapattığı Kürtçe okulların mühürleri üçüncü kez söküldü. Misilleme olarak örgüt, 24 okulu yaktı. Gerilim artarken dün hükümet cephesinden...

Devletin kapattığı Kürtçe okulların mühürleri üçüncü kez söküldü. Misilleme olarak örgüt, 24 okulu yaktı. Gerilim artarken dün hükümet cephesinden olumlu mesajlar geldi. o­ğu ve Gü­ney­do­ğu­'da Kürt­çe okul ge­ri­li­mi sü­rü­yor. Di­yar­ba­kır, Hak­ka­ri ve Şır­na­k'­ta açı­lan okul­lar şim­di­ye ka­dar üç kez mü­hür­len­di. En son ön­ce­ki ak­şam çok sa­yı­da gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­lar­la ka­pa­tı­lan okul­la­rın mü­hür­le­ri ge­ce sa­at­le­rin­de ye­ni­den sö­kül­dü. EĞİTİME ARA VERİLDİ Kürt­çe okul­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik pek çok mer­kez­de tep­ki ey­lem­le­ri dü­zen­len­di. Yük­se­ko­va, Ciz­re ve Di­yar­ba­kı­r'­da 6 okul mo­lo­tof ve el ya­pı­mı pat­la­yı­cı atı­la­rak ya­kıl­dı. Ya­kı­lan okul­lar kul­la­nı­la­maz ha­le gel­di­ği için bu okul­lar­da oku­yan öğ­ren­ci­ler dün eği­tim gö­re­me­di. Olay­la­rın baş­la­ma­sın­dan bu ya­na bir haf­ta için­de ya­kı­lan ve tah­rip edi­len okul sa­yı­sı 24 ol­du. En son dün gece bir grup PKK'lı, Siirt'in Doluharman Köyü İlköğretim okulunu yaktı. Okul­lar­da çı­ka­rı­lan yan­gın­la­rı sön­dür­mek için ha­re­ke­te ge­çen çok sa­yı­da it­fa­iye ara­cı­na da za­rar ve­ril­di. Ya­kılan ba­zı okul­lar­da öğ­ren­ci­le­re da­ğı­tıl­mak için bek­le­ti­len ders ki­tap­la­rı­nın da yan­dı­ğı be­lir­len­di. Yük­se­ko­va­'da ya­kı­lan bir oku­lun sön­dür­me iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da teh­li­ke at­la­tıl­dı. Yan­gın sı­ra­sın­da pat­la­ma­mış bir mut­fak tü­pü son­ra­dan fark edil­di. ALA: KÜRT­ÇE OKUL AÇI­LA­Bİ­LİR Kürt­çe okul ge­ri­li­mi son olay­lar­la ar­tar­ken hü­kü­met cep­he­sin­den olum­lu me­sajlar gel­di. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da Küt­çe okul tar­tış­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di. Kürt­çe kurs ve okul açıl­ma­sı­nın ya­sak ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ala, "Şart­lar ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­se Kürt­çe okul açı­la­bi­lir" de­di. "Amaç pro­vo­ka­tör­lük" di­yen Ala şöy­le ko­nuş­tu: "Kürt­çe kurs açı­la­bi­lir, ya­sak de­ğil. Gi­der­si­niz baş­vu­ru­da bu­lu­nur­su­nuz, şart­la­rı ye­ri­ne ge­ti­rir­si­niz açar­sı­nız. Pe­ki Kürt­çe eği­tim var mı? Ya­ni Kürt­çe özel okul ku­rup or­taöğ­re­tim aça­bi­lir mi­si­niz? Aça­bi­lir­si­niz. Bu­nun da ya­sal dü­zen­le­me­si­ni yap­tık. Tür­ki­ye'nin her­han­gi bir ilin­de Bin­göl'de, Di­yar­ba­kır'da, İz­mir'de, An­ka­ra'da bir Türk­çe okul açıl­mak is­ten­se ne ya­pıl­ma­sı la­zım, bel­li bir pro­se­dü­rü var. Önü­ne ge­len ak­lı esen 'Ben bu­ra­da okul yap­tım bu­ra­da da Türk­çe eği­tim ve­re­ce­ğim' di­ye­mez. Bu­nun Mil­li Eği­tim'i var, baş­vu­ru­la­rı var." Ala ya­şa­nan­la­ra iliş­kin de "Tür­ki­ye'de ha­len dev­le­tin içe­ri­sin­den te­miz­le­ne­me­miş de­rin PKK'nın iş­bir­li­ği­ni gö­rü­yo­ruz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. HDP KÜRTÇE OKULLAR İÇİN BUGÜN BAŞVURACAK Diyarbakır, Yüksekova ve Lice'de Kürtçe eğitim vermek açılıp valilik kararlarıyla mühürlenen okullar için bugün resmi başvuru yapılacak. HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlarımız hazır olursa yarın (bugün) olmazsa önümüzdeki hafta başı bu konuda müraacat yapacak. Başvuru için gerekli dosya tamamlandı. Cevap ne olursa olsun bizim için mücadele sürecek. Reddedilmesi halinde bir üst mahkemeye oradan da ret gelmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne nihayetinde cevap alamazsak AİHM'e başvuracağız. Uluslararası Sözleşme'ye dayanarak mücadeleyi yürüteceğiz." HDP, ARINÇ'I YALANLAMIŞTI Bu arada HDP "Hükümet samimi ise Kürtçe eğitim yapılmak istenen okulları mühürlemekten vazgeçmelidir" açıklamasını yaptı. HDP Muş Milletvekili Demir Çelik de önceki gün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Kürtçe okullar için başvuru yapılmadığı açıklamasına şu sözlerle yanıt vermişti: "Bu okulların tümünün açılması için resmi başvurular yapılmıştır. Ama reddedilmiştir." BOZ­DAĞ: İS­TE­YEN­LE­RE İZİN VER­İRİZ Çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak için git­ti­ği Va­n'­da ko­nu­şan Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Kürt­çe okul ge­ri­li­mi ile il­gi­li ola­rak "Okul aç­mak is­te­yen­le­re biz izin ver­me­ye ha­zı­rız" de­di. Boz­dağ şöy­le ko­nuş­tu: "Son gün­ler­de mey­da­na ge­len okul id­di­ala­rı, ya­sa­nın öngör­dü­ğü şe­kil­de izin­ler alın­mak pro­se­dür­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­mek su­re­tiy­le açıl­mış okul­lar de­ğil. Ya­ni ge­ti­ri­yor bi­ri­le­ri ta­be­la­yı ça­kı­yor ve 'Bu­ra­sı okul' di­yor. Böy­le ol­maz. Hü­kü­met ya­sa­yı çı­kar­mış, alt­ya­pı­yı oluş­tur­muş. Bun­dan is­ti­fa­de et­mek is­te­mi­yor bi­ri­le­ri. Fii­li du­rum ya­rat­mak su­re­tiy­le Tür­ki­ye'de böy­le bir so­run var­mış gi­bi al­gı ya­ra­tı­yor­lar. Bu bir ka­ra pro­pa­gan­da­dır. Ka­nu­na ay­kı­rı iş ol­du­ğun­da ida­re ge­re­ği­ni ya­par. Ama izin­ler alı­nır­sa ku­ral­la­ra uyu­lur­sa her­han­gi bir en­gel yok­tur. Okul aç­mak is­te­yen­le­re biz izin ver­me­ye ha­zı­rız."

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.