• BIST 102.715
 • Altın 223,931
 • Dolar 5,2843
 • Euro 5,9542
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara 0 °C
 • Yozgat -4 °C
 • İzmir 7 °C
 • Adana 7 °C
 • Bursa 3 °C

ERDOĞAN'A OY ATMAYAN ŞEHİT ANNESİNE SU BİLE VERMİYORLAR !

ERDOĞAN'A OY ATMAYAN ŞEHİT ANNESİNE SU BİLE VERMİYORLAR !
AKP'li belediye, bir oğlu şehit olan, diğer oğlu ise BBP'li olan şehit annesinin evine, İhsanoğlu'nu destekleyecekleri gerekçesiyle su bağlatmadı. 73 yaşındaki...

AKP'li belediye, bir oğlu şehit olan, diğer oğlu ise BBP'li olan şehit annesinin evine, İhsanoğlu'nu destekleyecekleri gerekçesiyle su bağlatmadı. 73 yaşındaki şehit annesi ‘su savaşı’ veriyor. Evinde elektrik var. Ancak İhsanoğlu’nu desteklediği için su bağlamadığını söylüyor. Başkan ise “Bölgede imar yok” diyor. Ma­ni­sa­ De­mir­ci’de ya­şa­yan şe­hit an­ne­si Emi­ne Tü­fenk­çi­’nin evi­ne su bağ­lan­ma­dı. 73 ya­şın­da­ki Tü­fenk­çi­’nin id­di­ası­na gö­re ge­rek­çe BBP’nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­deki tutumundan kaynaklanıyor. Yı­lın 6 ayı ika­met et­ti­ği evi­ne be­le­di­ye ta­ra­fın­dan su bağ­lan­ma­yan Tü­fenk­çi­’nin oğ­lu İhsan Tüfenkçi, Mar­di­n’de şe­hit ol­du. 80’li yıl­lar­da ya­şa­nan üzü­cü olay son­ra­sı ken­di­si­ne şe­hit maa­şı bağ­la­nan Tü­fenk­çi, kı­şın baş­ka bir oğ­lu­nun evin­de ika­met eder­ken yaz­ın ken­di evin­de ka­lı­yor. ELEK­TRİK VAR Tü­fenk­çi­’nin BBP İl­çe Baş­ka­nı olan oğ­lu İr­fan Tü­fenk­çi an­ne­si­nin bağ bah­çe iş­le­riy­le meş­gul ol­du­ğu­nu ve evin­de elek­trik, te­le­viz­yon, buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si ya­ni bir ev­de ol­ma­sı ge­re­ken her şe­yin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Oğul Tü­fenk­çi, “Ta­bii su ha­riç. He­men ya­nı ba­şı­mız­da­ki bü­tün ev­ler­de su bağ­lan­dı. Hat­ta hay­van da­mın­da bi­le su var” de­di. Tü­fenk­çi be­le­di­ye baş­ka­nıy­la gö­rüş­tü­ğü­nü ifa­de ede­rek, “Baş­kan ön­ce elek­trik fa­tu­ra­sı ge­tir­mem şar­tıy­la su bağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Fa­tu­ra­yı gös­ter­di­ğim­de bu­ra­da sü­rek­li ika­met edil­me­di­ği­ni be­lir­te­rek bağ­la­ma­ya­cak­la­rı­nı ilet­ti. BBP il­çe baş­ka­nı ol­du­ğu­mu ve par­ti ola­rak Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’na oy ve­re­ce­ği­mi­zi her­kes bi­li­yor. Bu ne­den­le bi­ze yar­dım­cı ol­mu­yor­lar. Bi­zi bu şe­kil­de ce­za­lan­dı­rı­yor­lar. O böl­ge­de­ki bü­tün ha­ne­ler­de an­nem gi­bi sa­de­ce ya­zın ika­met edi­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. ‘O BÖL­GE iMAR PLA­NI DI­ŞIN­DA’ Ma­ni­sa’nın De­mir­ci ilçesinin AK Partili Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Sel­çuk, ko­nu­nun ken­di­siy­le bi­re­bir gö­rü­şül­dü­ğü­nü ve eve su bağ­lan­ma­dı­ğı­nı doğ­ru­la­dı. Söz ko­nu­su böl­ge­nin imar pla­nı dı­şın­da ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sel­çuk “Ben­den ön­ce­ki hiç­bir be­le­di­ye baş­ka­nı bu böl­ge­de­ki in­san­la­ra su ver­me­di. Ben baş­kan ol­duk­tan son­ra su ve­ril­me­ye baş­la­dı. Ora­da ika­met eden ve TE­DA­Ş’­tan elek­trik alan ha­ne­le­re su ver­me­ye ka­rar ver­dik” diye konuştu. Şehit ailesinin olay­la­rı is­tis­mar dü­şün­ce­sin­de olduğunu ileri süren Selçuk, “Ola­yı bir sap­lan­tı ha­li­ne ge­tir­di. Su ver­me­me­miz her­han­gi bir si­ya­si ne­de­ne bağ­lı de­ğil. BBP’­li ol­ma­sı ya da cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de İh­sa­noğ­lu­’na oy ve­re­cek ol­ma­sıy­la ala­ka­sı yok. An­ne­si bu­ra­da ika­met et­mi­yor. Sa­de­ce elek­trik fa­tu­ra­sı va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Her bayram ziyaret ediyorlar An­ne­si­ni her bayramda, jan­dar­ma­dan kay­ma­ka­ma kadar çok sa­yı­da yetkilinin zi­ya­ret et­ti­ği­ni ak­ta­ran Tü­fenk­çi, “Bir is­te­ği­niz var mı di­ye so­rar­lar. Su­yu­muz yok di­yo­ruz ama on­lar da bu ko­nu­da bir şey ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­lü­yor­. Ta­şı­ma­lı su ile ida­re ediyoruz. Zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze su ik­ram et­mek­te bi­le so­run ya­şı­yo­ru­z” de­di.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.