• BIST 101.742
 • Altın 227,805
 • Dolar 5,2959
 • Euro 5,9997
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 4 °C
 • Yozgat -3 °C
 • İzmir 9 °C
 • Adana 10 °C
 • Bursa 5 °C

ERDOĞAN'IN SARAYI BÜTÇEYİ ERİTTİ !

ERDOĞAN'IN SARAYI BÜTÇEYİ ERİTTİ !
Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, hesaplanan bütçeyi aştı. İnşaat için ilave ödenek kondu. Kampüste, hesapta olmayan, Erdoğan ve ailesi için 3 katlı...

Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, hesaplanan bütçeyi aştı. İnşaat için ilave ödenek kondu. Kampüste, hesapta olmayan, Erdoğan ve ailesi için 3 katlı rezidans yapıldı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, Başbakanlık’ın 2014 bütçesini eritti. 933 milyon liranın üzerinde Başbakanlık kaynağı Söğütözü'ndeki binaya gitti. 400 milyon lira proje için ayrıldı. Erdoğan için rezidans eklenen komplekse 1.1 milyar lira yetmedi. İlave ödenek gerekecek. TBMM'den ge­çen Baş­ba­kan­lık büt­çe­sin­de­ki öde­nek­ler, ‘2014 Ku­rum­sal Bek­len­ti­ler ve Ma­li Du­rum Ra­po­ru­’ ile de­tay­lan­dı­rıl­dı. Mec­lis'te onay­la­nan 933 mil­yon 821 bin li­ra­lık öde­ne­ğin aşı­la­ca­ğı ra­por­da ka­lem ka­lem gi­der­le­re yer ve­ril­di. Baş­ba­kan­lık har­ca­ma­la­rı­nın 1 mil­yar li­ra­nın üze­rin­de ar­ta­ca­ğı be­lir­ti­le­rek, 1 mil­yar 956 mil­yon 57 bin 694 li­ra­ya çı­ka­ca­ğı vur­gu­lan­dı. Baş­ba­kan­lık büt­çe­si­nin aşıl­ma­sın­da en çok et­ki­nin ser­ma­ye gi­der­le­ri ka­le­min­den kay­nak­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Baş­ba­kan­lık'ın bi­na ya­tı­rım­la­rı­na har­ca­ma için yılba­şın­da 400 mil­yon 920 bin li­ra­lık kay­na­ğın aşı­la­rak 1.1 mil­yar li­ra­ya çı­ka­ca­ğı vur­gu­lan­dı. HA­RCA­MA 3 KAT ART­TI Har­ca­na­cak pa­ra yak­la­şık 3 kat ar­tış gös­ter­di. Bü­yük kıs­mı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı'na gi­de­cek kay­na­ğın yet­me­ye­ce­ği şu ifa­de­ler­le ra­po­ra gir­di: “Başba­kan­lık ye­ni hiz­met bi­na­sı ile ya­pı­mı ta­mam­la­nan Mil­li­ Arşiv Si­te­si inşaat­la­rı­nın hak ediş öde­me­le­ri ne­de­niy­le ser­ma­ye gi­der­le­ri ka­le­min­de yer alan öde­neğin ta­ma­mı­nın har­ca­na­cağı ve önem­li mik­tar­da ila­ve öde­neğe ih­ti­yaç du­yu­la­cağı değer­len­di­ril­mek­te­dir.” Baş­kan­lık Sa­ra­yı ola­rak ni­te­le­nen kam­pü­se ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­ra iliş­kin bil­gi­ler de ra­po­ra gir­di. SAĞIR ODA BİLE VAR Ra­por­da, “Başba­kan­lık Ata­türk Or­man Çift­liği kam­püsünde oluştu­rul­ma­sı plan­la­nan ve­ri mer­ke­zi alt­ya­pı­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı; elek­trik, fi­be­rop­tik, ba­kır, sin­ya­li­zas­yon kab­lo­la­ma ve kon­trol sis­tem­le­ri­nin, ke­sin­ti­siz güç kay­nağı, has­sas kli­ma, yan­gın uya­rı ve söndürme, ay­dın­lat­ma vb. amaçlı tüm alt sis­tem­le­rin ye­dek­li­lik un­sur­la­rıy­la bir­lik­te işle­ti­me alın­ma­sı plan­lan­mak­ta­dı­r” de­nil­di. Ekim ayın­da 12. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı Sö­ğü­tö­zü'nde­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı, yo­ğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri­ne sa­hip. Komp­leks­te din­le­me­le­re kar­şı priz da­hi bu­lun­ma­yan ‘sa­ğır oda­’ bu­lu­nu­yor. Ka­yıt ve din­le­me ci­ha­zı sok­ma ris­ki­ne kar­şı da bü­tün zi­ya­ret­çi­le­rin gi­re­ce­ği ste­ril oda yer alı­yor. Buoda­ya gi­ren her­ke­sin rönt­ge­ni çe­ki­le­cek ve ayak­ka­bı­nın ta­ba­nın­da­ki çi­vi­ler da­hi gö­rün­tü­le­ne­cek. Komp­lek­se si­ber sal­dı­rı­ya kar­şı Bil­gi Gü­ven­li­ği ve Ve­ri Yö­ne­tim Sis­te­mi de ku­rul­du. Bi­na­da kim­ya­sal sal­dı­rı­la­ra kar­şı tü­nel­ler bu­lu­nur­ken, ola­ğa­nüs­tü hal­ler ve sa­vaş du­rum­la­rı­nı yö­net­mek için Hü­kü­met Ha­re­kat Mer­ke­zi de bi­na­nın al­tı­na in­şa edil­di. Planda olmayan 3 katlı rezidans Selçuklu mimarisinin ağırlıkta kullanıldığı Saray'ın bahçesi ve etrafı da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırıldı. Helikopter pistinin bulunduğu komplekste, planda yer almamasına rağmen Erdoğan için rezidans eklendi. Erdoğan ve ailesinin ikameti için 3 katlı rezidans yapıldı. Kampüse, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın taşınması sonrası atlar için ahırlar da inşa edilecek. Gider türü     Tahmini tutarı (TL) Personel Giderleri     93.253.105 SGK Devlet Primi Giderleri    14.076.665 Mal ve Hizmet Alım Gideri    691.327.872 Cari Transferler    57.400.053 Sermaye Gideri    1.100.000.000 Toplam  1.956.057.695 Bugün
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.