• BIST 101.742
 • Altın 228,445
 • Dolar 5,2959
 • Euro 5,9997
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara 0 °C
 • Yozgat -3 °C
 • İzmir 8 °C
 • Adana 9 °C
 • Bursa 1 °C

Fırat Cevap Bekliyor

Fırat Cevap Bekliyor
İki­si de bi­rer ca­na mal olan İki FI­RAT ha­di­se­si­ni mil­let­çe bir ara­da ya­şa­dık. “Şah Fı­ra­t”­ta ma­ale­sef bir can kay­bet­tik...

İki­si de bi­rer ca­na mal olan İki FI­RAT ha­di­se­si­ni mil­let­çe bir ara­da ya­şa­dık. “Şah Fı­ra­t”­ta ma­ale­sef bir can kay­bet­tik ama, o bir ci­na­yet de­ğil ka­za idi. Ko­nu­muz “Şah Fı­ra­t” ope­ras­yo­nu de­ğil, Fı­rat Ça­kı­roğ­lu­’nun kat­li me­se­le­si. Fı­rat ci­na­ye­ti ve­si­le­siy­le deh­şet ve­ri­ci ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı. Me­ğer bu ev­la­dı­mız ken­di­si­nin öl­dü­rül­mek is­ten­di­ği­ni Rek­tör­lü­ğe ya­zı­lı di­lek­çe ile bil­dir­miş ve ted­bir alın­ma­sı­nı is­te­miş. Ama ted­bir alın­ma­mış ve göz gö­re gö­re bu kö­tü âkı­be­te ge­lin­mi­ş… Sa­yın Baş­ba­kan, Şah Fı­rat ha­di­se­sin­de ken­di­si­ni ten­kit eden Sa­yın Bah­çe­li­’ye ba­zı ce­vap­lar ver­di. Bu ce­vap­la­rı ki­mi­si ye­rin­de bu­lur ki­mi­si bul­maz. Ora­yı ge­çe­lim, Fı­rat Ça­kı­roğ­lu me­se­le­si­ne ge­le­lim. İs­ter Sa­yın Bah­çe­li mu­ha­tap alı­na­rak ol­sun, is­ter ol­ma­sın, hü­kü­met ce­na­hın­dan zi­hin­le­ri ik­nâ edi­ci izah ve ce­vap­lar ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Evet, üni­ver­si­te­le­rin ba­şın­da bir rek­tör var­dır. Üni­ver­si­te­ler ile on­lar va­zi­fe­li­dir­ler ama bun­la­rın hep­si­nin üs­tün­de de dev­le­ti yö­ne­ten hü­kü­met var­dır. Hiç­bir rek­tör ve­ya de­kan “Ben­den üst­te dev­let var. Bu gi­bi me­se­le­ler­de ben de­ğil on­lar so­rum­lu­du­r” de­mek hak­kı­na sa­hip ol­ma­dı­ğı gi­bi, hü­kü­me­tin de, “O­ra­nın rek­tör ve de­kan­la­rı var. On­lar so­rum­lu­du­r” de­mek hak­kı­na sa­hip de­ğil­dir. Za­ten de de­nil­mi­yor. Öğ­ren­miş ol­duk ki, Fı­rat Ça­kı­roğ­lu ha­di­se­si­nin ce­re­yan et­ti­ği Ege Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki ha­di­se­ler ye­ni de­ğil­miş. Üni­ver­si­te epey­dir fo­kur fo­kur kay­nı­yor­muş. Üni­ver­si­te­nin ka­pı­sın­dan gi­rip, ko­ri­dor­la­rın­dan ge­çip, oda­sı­na gi­ren rek­tör, me­ğer şim­di­ye ka­dar ko­ri­dor­lar­da­ki o APO ya­zı­la­rı­nı gö­re gö­re yü­rü­müş. Her gün ge­lip geç­ti de mey­da­na ge­len olay­la­rın hiç gör­me­di mi?   Gör­dü ve duy­duy­sa ge­rek­li yer­le­re bil­dir­di mi? Bil­dir­me­diy­se ni­çin? Bil­dir­diy­se, ted­bir al­ma­sı icap eder­ler ni­ye ted­bir al­ma­dı? Şu­na ba­kın! İs­mi­nin ya­zıl­ma­sı­nı is­te­me­yen bir öğ­re­tim üye­si “Bu olay ge­li­yo­rum di­yor­du za­ten. Her 2-3 ay­da bir tek­rar­la­nan ey­lem­ler var­dır” di­yor. Her 2-3 ay­da bir de­nil­di­ği­ne gö­re, de­mek ki epey­dir de­vam edi­yor. Hem de­vam­lı ey­lem var, hem de alı­nan hiç ted­bir yok. Ta­le­be­le­re, “Ye­yin bir­bi­ri­ni­zi­” de­mek mi is­ten­miş gi­bi? Ya şu sö­ze ne de­me­li: “Bu Ede­bi­yat Fa­kül­te­si önün­de­ki te­rö­rist gru­ba her tür­lü im­kân ve­ril­miş­tir.” Bu söz üze­rin­de du­rul­ma­lı. On­la­ra bu im­kân­la­rı ve­ren­ler kim­ler­dir? Bir de işin di­ğer veç­he­si var. Ma­lum, iyi ça­lı­şan bir Mİ­T’­imiz va­r… Mİ­T’­ten hiç bi­ri­nin yo­lu bu üni­ver­si­te­ye düş­me­miş, hiç bi­ri ora­da­ki “Ge­li­yo­rum!” di­yen ha­di­se­le­ri gör­me­miş mi? Ade­ta adım adım ge­len bu so­nu ci­na­yet­le bi­ten ha­di­se­ler­den Mİ­T’­in, do­la­yı­sıy­la hü­kü­me­ti­mi­zin hiç mi ha­be­ri ol­ma­mış? Ol­ma­mış­sa ni­çin ol­ma­mış, ol­muş­sa ni­çin ted­bir alın­ma­mış? Alın­mış­sa bu ci­na­yet ne­yin ne­si? Bir üni­ver­si­te­de ka­rı­şık­lık­lar olu­yor, ora­nın ba­şın­da­ki va­zi­fe­li kim­se de ih­ma­lin­den ve­ya be­ce­re­me­di­ği için en­gel ola­mı­yor­sa bi­le, ge­rek­li mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak da­ha üst bir güç yok mu­dur? Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın, Fı­rat Ça­kı­roğ­lu me­se­le­sin­de ve­re­ce­ği ik­na edi­ci bir ce­vap, Bah­çe­li­’den zi­ya­de ka­mu­oyu­nu ik­nâ için lâ­zım. Es­ki­den okul­lar­da, “­dâb-ı mu­âşe­ret / gör­gü ku­ral­la­rı­” der­si var­dı. Bu der­si alan ta­le­be­ler ne­za­ket öğ­re­nir­ler­di. Şim­di âdâb-ı mu­âşe­ret yok mü­zik var. Ama ruh­lar mü­zik­ten gı­da ala­mı­yor. Ala­maz, çün­kü mü­zik der­sin­de, “A­dam öl­dür­me­nin kö­tü­lü­ğü­nü­” iş­len­mi­yor. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­nız,TÜR­GE­V’­in top­lu yurt açı­lı­şı top­lan­tı­sın­da, son acı olay­la­ra at­fen, “Na­sıl ol­du da bu ha­le gel­di­k” de­miş. Esa­sen bu so­ru­yu sor­mak va­tan­da­şa, ce­va­bı­nı ver­mek ve ça­re­si­ni gös­ter­mek de yö­ne­ti­ci­le­re dü­şer. 92 se­ne­lik Cum­hu­ri­ye­tin ar­ka­sın­dan ge­len bu nâ­hoş ne­ti­ce­nin tek so­rum­lu­su ta­bi­i ki şim­di­ki hü­kü­met de­ğil­dir. Ama aca­ba 13 se­ne­lik de ol­sa bir pa­yı var mı­dır? Ali Eren / Vahdet

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.