• BIST 101.742
 • Altın 227,838
 • Dolar 5,2959
 • Euro 5,9997
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 4 °C
 • Yozgat -3 °C
 • İzmir 9 °C
 • Adana 10 °C
 • Bursa 5 °C

Komutanlar bu görüntülere katlanamıyor...!

Komutanlar bu görüntülere katlanamıyor...!
ELİ KOLU BAĞLANAN ASKER NE YAPSIN...!Komutanlar bu görüntülere katlanamıyorSözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, PKK’­nın köy­ler­de oluş­tur­du­ğu...
ELİ KOLU BAĞLANAN ASKER NE YAPSIN...!
Komutanlar bu görüntülere katlanamıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, PKK’­nın köy­ler­de oluş­tur­du­ğu 8 ki­şi­lik “köy ko­mi­te­le­ri­”nin okul­lar­da Türk­çe öğ­re­tim ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de ka­rar­lar al­dığını belirterek, öğ­ret­men ol­ma­yan ki­şi­lerin “üc­ret­li öğ­ret­me­n” ola­rak köy okul­la­rın­da gö­rev­len­di­ri­ldiğini, bunların önem­li bir bö­lü­münün de ör­gü­tün is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet yü­rü­ttüğünü iddia etti.

Bölgede birçok ilde em­ni­yet mü­dür­le­rinin olup, bi­te­ni gör­dü­ğü için ay­rıl­dığını söyleyen Öztürk, "Far­kın­da de­ği­liz ama Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev­li çok sa­yı­da ko­mu­tan da, ile­ri­de so­rum­lu ol­ma­mak için emek­li­lik di­lek­çe­si ve­ri­yor." diye yazdı.

PKK'lıların okullara girip bilgisaya çaldıklarını ve Türk bayrağını parçalayıp ğarça parça panoya astığını belirten Öztürk, bölgede görev yapan öğretmenlerin anlattıklarını da köşesine taşıdı.

Öztürk yaşananları şöyle anlattı:

"Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­den bi­le giz­le­nen “a­çı­lı­m” adı al­tın­da­ki ça­lış­ma­lar, ar­tık bü­rok­ra­si­yi ala­bil­di­ği­ne kor­ku­tu­yor, ür­kü­tü­yor. Ta­mam ma­kam kol­tuk­la­rı iyi hoş ama bu­nun ile­ri­de bü­yük so­rum­lu­luk­la­rı ola­ca­ğı da an­la­şı­lı­yor.

SO­RUM­LU OL­MA­MAK İÇİN…

Hak­ka­ri­’sin­den, Bin­gö­l’­üne de­ği­şik il­le­rin em­ni­yet mü­dür­le­ri olup, bi­te­ni gör­dü­ğü için ay­rıl­dı­lar. Far­kın­da de­ği­liz ama Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev­li çok sa­yı­da ko­mu­tan da, ile­ri­de so­rum­lu ol­ma­mak için emek­li­lik di­lek­çe­si ve­ri­yor.

Bu hal­ka gi­de­rek üst dü­zey bü­rok­rat­la­ra da uza­nı­yor. Ul­vi Sa­ra­n’­dan ön­ce Ka­mu Dü­ze­ni ve Gü­ven­li­ği Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Mu­rat Öz­çe­lik, gi­di­şa­tı gör­dük­ten son­ra is­ti­fa et­miş­ti. Ye­ri­ne ge­ti­ri­len Ma­lat­ya es­ki Va­li­si Ul­vi Sa­ra­n’­ın, gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­ma­sı da ta­ma­men “çö­züm sü­re­ciy­le­” il­gi­li… Ön­ce­ki müs­te­şar, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­la an­la­şa­ma­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­ter­miş­ti. Ul­vi Sa­ra­n’­ın böy­le bir ge­rek­çe­si ol­ma­dı. Ama bi­li­nen ve müs­te­şar­lık­ta ko­nu­şu­lan­la­ra ba­kı­lır­sa, Sa­ran, “çö­züm sü­re­ci­”n­den so­rum­lu ol­ma­mak için mer­kez va­li­li­ği­ne alın­ma­sı­nı is­te­di.

Bü­rok­rat­lar­dan ile­ri­de ne ola­bi­le­ce­ği­ni tah­min eden­ler de var. Bu­nun için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok. Son yıl­lar­da ya­şa­nan­la­rı ha­tır­la­ma­la­rı bi­le ye­ter. Or­du se­mi­ner­le­ri bi­le suç sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu­nun için bu ül­ke­nin kah­ra­man­la­rın­dan 365 as­ker tu­tuk­lu yar­gı­lan­ma­dı mı? Ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­ma­dı mı? 28 Şu­bat dö­ne­miy­le il­gi­li 103 as­ker tu­tuk­lan­ma­dı mı? Ki­mi­si ce­za­evin­dey­ken hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de emek­li­ye sevk edil­me­di mi? Da­va­la­rı da­ha de­vam et­mi­yor mu?

BAY­RA­ĞI PAR­ÇA­LA­YIP BÖY­LE AS­TI­LAR

Gü­ney­do­ğu­’da okul­lar ya­kı­lır­ken, Ata­türk büst­le­ri par­ça­la­nır­ken, bay­ra­ğı­mı­za say­gı­sız­lık­lar gi­de­rek ar­tar­ken ora­da­ki öğ­ret­men­le­rin du­ru­mu­nu da bir dü­şü­nün.

“Biz şu an Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev ya­pan dev­let gö­rev­li­le­ri, san­ki ya­ban­cı bir ül­ke­de ça­lı­şan kon­so­los­luk gö­rev­li­le­ri gi­bi­yiz. Dı­şa­rı çık­ma­mız bi­le mül­ki amir­le­rin em­ri­ne ta­bi­” di­yen, ka­mu gö­rev­li­si de­vam edi­yor:

“Her gün yüz­ler­ce olay olu­yor. On­lar­ca de­mi­yo­rum. Yüz­ler­ce suç içe­ren olay olu­yor ve hiç­bir şey yap­mı­yo­ruz. Suç kay­dı­na bi­le gir­mi­yor. Si­ze bir ör­nek su­na­ca­ğım:

Bat­man Be­şi­ri İl­çe­si İki­köp­rü bel­de­si Esen­ce kö­yü il­ko­ku­lu­na gi­ren PKK’­lı te­rö­rist­ler okul­da bu­lu­nan Türk Bay­ra­ğı­’nı in­dir­dik­ten son­ra par­ça­la­yıp okul pa­no­su­na as­mış­lar­dır. Olay 8 Ey­lül 2014 ta­ri­hin­de okul­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­le­rin oku­lu aç­ma­sıy­la öğ­re­nil­miş. Ay­rı­ca oku­la ait 1 adet bil­gi­sa­yar PKK men­sup­la­rın­ca ça­lın­mış.

Öğ­ret­men­le­rin ha­ber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne gi­di­lip fo­toğ­raf­lı bi­çim­de her şey tes­pit edil­di. Ama ola­yın ba­sı­na yan­sı­ma­sı­nı is­te­me­yen İl Mil­li Eği­tim yet­ki­li­le­ri olay­la il­gi­li her­han­gi bir so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­dı. Ola­yın ad­li bo­yu­ta in­ti­ka­li de ay­nı bi­çim­de en­gel­len­di.

Ya­ni Türk Bay­ra­ğı­’nın par­ça­la­nıp dal­ga ge­çi­le­rek par­ça par­ça pa­no­ya asıl­ma­sı ve ka­mu ma­lı­nın te­rö­rist­ler­ce ça­lın­ma­sı ola­yı­nı ale­nen ört­bas et­ti­ler.”

Açı­lım­da ge­li­nen nok­ta­yı ar­tık “a­çı­lı­m” di­yen­ler de gör­sün… Yok­sa si­zin “a­çı­lım, açı­lı­m” de­di­ği­niz bu mu?

.

TÜRK BAYRAĞI PARÇALANIP HER PARÇASI BAŞKA PANOYA ASILDI

.

.

.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.