Şehit Fırat Çakıroğlu'nun Son Sözü Bu Oldu !

Şehit Fırat Çakıroğlu'nun Son Sözü Bu Oldu !

İki Gün Önce Darp EdilmişPKK yandaşlarınca şehit edilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun, bıçaklı saldırıdan 2 gün önce de darp...

İki Gün Önce Darp Edilmiş

PKK yandaşlarınca şehit edilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun, bıçaklı saldırıdan 2 gün önce de darp edildiği ortaya çıktı.

Yetkililerin önlem almamasından yakınan Çakıroğlu'nun arkadaşları, "Devlet, üniversiteleri bu eli kanlı terör örgütünden kurtarsınlar" diyor. PKK sempatizanları tarafından şehit edilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, bıçaklı saldırıdan 2 gün önce de darp edildiği ortaya çıktı. Üniversite yönetiminin tutumundan yakınan Çakıroğlu'nun arkadaşları, başarılı bir öğrenci olan Çakıroğlu'nun ülkesine daha iyi hizmet etmek amacıyla akademisyen olmak istediğini aktardı. ÖĞRENCİLERE DERS VERİRDİ Arkadaşlarının verdiği bilgilere göre, Çakıroğlu, Bornova Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen seminerlerde eğitim toplantıları yapardı. Belli bir program dahilinde üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine çeşitli dersler verirdi. Tarih öğrencisi olduğu için tarihi konulardan çok bahsederdi. Sözel öğrencilerin derslerine yardımcı olurdu. Ders anlatması için dışarıdan konunun uzmanını getirirdi. Cami hocalarını da getirdiği çok olurdu. İKİ GÜN ÖNCE DE DARP EDİLDİ Hayattaki iki idealinden biri olan akademisyenlik için derslerine çok çalışan Çakıroğlu, 3,50 ortalama ile Tarih Bölümü birincisiydi. Maddi durumu düşük olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, akademisyen olduktan sonra kirada oturan ailesine bir ev almak istiyordu. PKK'lıların tehditleri altında okuluna devam eden Çakıroğlu, şehit olduğu olaydan iki gün önce formasyon dersi almak için Eğitim Fakültesi'ne gitti. Derste yaşanan bir tartışmanın ardından Çakıroğlu'nun, ders çıkışında sayıları 7-8 olduğu belirtilen PKK yandaşlarınca darp edildiği öğrenildi. Otopside ortaya çıkan alnındaki tekme izinin de PKK'lılarca darp edildiği güne ait olduğu dile getirildi. SON SÖZÜ ‘ŞEHADET’ OLDU Hem ölüm tehditleri hem de yaşanan bu darp nedeniyle Çakıroğlu'nu olay günü yalnız bırakmak istemediklerini anlatan arkadaşları, okulda o gün yaşananları şöyle anlatıyor: "Bize göre sayılar kat ve kat çok olan PKK yandaşları, Edebiyat Fakültesi önünde bizi karşılayıp taş ve şişelerle saldırdılar. Ne oldu ise o esnada oldu. Fırat kardeşimiz haince bıçaklanarak şehit edildi. Hiçbirimiz göremedik. 600-700 metre yakınlardaki hastaneden ambulans 45 dakika sonra geldi. Sonuç olarak Fırat kardeşimizi kaybettik. Son sözü 'şehadet' oldu." ‘HEPİMİZ FIRATIZ’ DEMİYORLAR Top­lum­da­ki du­yar­sız­lı­ğa dik­kat çe­ken Ça­kı­roğ­lu'nun ar­ka­daş­la­rı, "Bir sol­cu öl­dü­ğü za­man her­kes so­kak­la­ra dö­kü­lür­ken, 'He­pi­miz Er­me­ni­yiz, he­pi­miz Hrant'ız' der­ken, Fı­rat öl­dü­ğü za­man kim­se ses çı­kar­mı­yor. Kim­se, 'He­pi­miz Türk'üz, He­pi­miz Fı­rat'ız' de­mi­yor. İn­san­lar çok du­yar­sız. Med­ya da söz ko­nu­su ki­şi­le­ri gün­ler­ce gün­de­me ge­ti­rir­ken, biz­den hiç bah­set­mi­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar. TEDBİR ALINSAYDI, YAŞAYACAKTI Oku­la her gün kel­le kol­tuk­ta git­tik­le­ri­ni, hiç­bir can gü­ven­lik­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ça­kı­roğ­lu'nun ar­ka­daş­la­rı, "Va­li­lik, em­ni­yet ve rek­tör­lük, uya­rı­la­rı­mı­za ve ta­lep­le­ri­mi­ze ce­vap ver­mi­yor. Hiç­bir gü­ven­lik ted­bi­ri al­mı­yor­lar. Fı­rat kar­de­şi­miz şe­hit ol­duk­tan son­ra oku­la po­lis yığ­dı­lar. Bu ön­ce­den ol­sa idi bel­ki Fı­rat öl­me­ye­cek­ti. Dev­let bü­yük­le­ri­miz üni­ver­si­te­le­ri bu eli kan­lı te­rör ör­gü­tün­den kur­tar­sın­lar. Genç­ler ölü­yor, genç­le­rin ha­yat­la­rı, eği­tim hak­la­rı el­le­rin­den alı­nı­yor" de­di­ler. ŞEHİT FIRAT BURADA KATLEDİLDİ basliksiz-3-014.jpg BU MASADA DERS VERİYORDU basliksiz-3-016.jpg BENİM DE RESMİ Mİ ASARLAR MI? Bor­no­va Ül­kü Ocak­la­rı İl­çe Baş­kan­lı­ğı'nın se­mi­ner sa­lo­nun­da ül­kü­cü şe­hit­le­ri­nin re­sim­le­ri bu­lu­nu­yor. Fı­rat'ın en bü­yük ar­zu­sun­un şe­hit­lik mer­te­be­si­ne ulaş­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen ar­ka­daş­la­rı, "Fı­rat kar­de­şi­miz, ül­kü­cü şe­hit­le­ri­nin re­sim­le­ri­ne ba­kıp, 'Aca­ba bi­zim de res­mi­mi­zi asar­lar mı?' di­yor­du. Şim­di ora­da Fı­rat Yıl­maz Ça­kı­roğ­lu'nun res­mi var" di­ye  ko­nuş­tu­lar. basliksiz-2-024.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
24 Yorum