MHP OYLARINDA BÜYÜK ARTIŞ !

MHP OYLARINDA BÜYÜK ARTIŞ !

Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketine göre, 2015'te Recep Tayyip Erdoğan olmadan seçime girecek olan Ak Parti'nin oyu yüzde 41'e düştü...

Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketine göre, 2015'te Recep Tayyip Erdoğan olmadan seçime girecek olan Ak Parti'nin oyu yüzde 41'e düştü CHP'ye destek yüzde 27'ye çıkarken, MHP'de de artış yaşandı.

 

işte sokağın nabzı…
 
Ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın tah­min­le bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti, ye­ni bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı yap­tı. Ha­zi­ran 2015'te­ki ge­nel se­çi­min er­ke­ne alın­ma­sı tar­tı­şı­lır­ken çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya ko­yan an­ket, 18-19 Ekim ta­rih­le­rin­de 36 il­de 3 bin 292 ki­şiy­le yüz yü­ze ger­çek­leş­ti­ril­di.
 
An­ke­te gö­re; Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ik­ti­dar par­ti­si Ak Parti cid­di bir oy kay­bı ya­şı­yor. Da­ha ön­ce­ki se­çim­ler­de sırf Er­do­ğan ol­du­ğu için AK­ Parti'­ye oy ve­ren­le­rin ora­nın­da dü­şüş var.
 
ERDOĞAN'SIZ AK PARTİ'YE OY VERMEM DİYENLER YÜZDE 34
 
"Er­do­ğan­sız AK ­Parti'­ye oyumu ver­me­m" di­yen AK­P'­li­le­rin ora­nı yüz­de 34… Bu oran ön­ce­ki an­ket­ler­de yüz­de 60 ile 64 ara­sın­day­dı. An­ke­te ka­tı­lan­lar Er­do­ğa­n'­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­ce tüm par­ti­le­re eşit me­sa­fe­de ol­ma­ya­ca­ğı­nı da dü­şü­nü­yor.
 
An­ke­te gö­re; Tür­ki­ye­'nin IŞİD gi­bi terör örgütlerine des­tek ver­di­ği­ni dü­şü­nen­le­rin ora­nı da son iki ay­da ol­duk­ça yük­sel­di. Va­tan­daş­lar, Öca­la­n'­la ya­pı­lan gö­rüş­me­le­ri de onay­la­mı­yor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum