Oktay Vural: O Cubbeyi Derhal Çıkarsın

Oktay Vural: O Cubbeyi Derhal Çıkarsın

MHP’li Vural, hakim ve savcı tutuklamalarını eleştirdi. Vural, “Siyasilerin iradesiyle karar veren hakim ve savcılar cübbelerini çıkarsın. O cübbe tarafsızlık gerektirir” dedi.

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li ve İz­mir 1. Böl­ge 1. Sı­ra Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Ok­tay Vu­ral, hu­kuk­suz tu­tuk­la­ma­la­rın sü­re­ce­ği me­sa­jı­nı ve­ren Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­a sert çık­tı.
 

KURUMSAL AHENGİ BOZUYOR

Ku­rum­la­rın ahenk­li ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı ge­re­ken Cum­hur­baş­ka­nı, ku­rum­la­rın için­de­ki ahen­gi bo­za­cak nok­ta­ya ge­li­yor. Bu bir teh­dit­tir, yü­rüt­me­nin doğ­ru­dan ya­sa­ma­ya mü­da­ha­le­si­dir. Sa­ray­lar­da ha­zır­la­nan ope­ras­yon­lar ne­ti­ce­sin­de bu in­san­lar alı­nı­yor.  Sen ha­kim mi­sin? Bun­dan ön­ce­ki da­va­lar­da ‘Ben sav­cı­yım de­miş­ti­’. Son­ra kalk­tı ‘Al­da­tıl­dı­m’ de­di. Her şe­ye may­da­noz olu­yor. ” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Ha­kim ve sav­cı­la­rın kor­ku için­de ol­duk­la­rı­nı, ken­di­le­ri­ni ta­raf­sız his­se­de­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ok­tay Vu­ral şun­la­rı söy­le­di: “A­na­ya­sa­’ya gö­re mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız, ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­kir.

TALİMATLA YARGI OLMAZ

 Cum­hur­baş­ka­nı bu tav­rıy­la ba­ğım­lı mah­ke­me, sav­cı, ha­kim, si­ya­si bir yar­gı­nın oluş­tu­rul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu adil yar­gı­la­ma­yı or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­na iliş­kin çok cid­di ge­rek­çe­dir.

Bir an ön­ce el­le­ri­ni yar­gı­dan çek­sin­ler. Çok is­ti­yor­sa cüb­be giy­sin, Yar­gı­tay Baş­ka­nı ol­sun. Bu ko­nu­da si­ya­si­le­rin ira­de­siy­le ka­rar ve­ren ha­kim ve sav­cı­lar da cüb­be­le­ri­ni çı­kar­sın­lar. O cüb­be ta­raf­sız­lı­ğı ge­rek­ti­rir. Ha­kim ve sav­cı­la­rın Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­li­ma­tıy­la ha­re­ket et­me­si ka­bul edi­le­me­z.”

"İKTİDARIN TAŞERONU YARGI, TASFİYE EDİLECEK"

CHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart, si­ya­sal­la­şan yar­gı ile il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Kart, iş ta­ki­bi ya­pan­lar­dan, cüp­pe­si­nin önü­nü ilik­le­yen­ler­den, si­ya­si ik­ti­da­rın ta­şe­ron­lu­ğu­nu ya­pan­lar­dan yar­gıç ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

HAK­ÇA BİR DÜ­ZEN DE­ĞİL

Si­ya­si ik­ti­da­ra ba­ğım­lı yar­gı oluş­tur­duk­la­rı­nı zan­ne­den­le­rin bu­gün için el­le­ri­ni ovuş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Kart şöy­le de­vam et­ti: “Mev­cut yar­gı dü­ze­ni sür­dü­rü­le­bi­lir hak­ça bir dü­zen de­ğil­dir. Zul­me ve ada­let­siz­li­ğe alet edil­mek is­te­ni­len bir dü­zen­dir. Hu­kuk mük­te­se­ba­tı­mız ve ma­şe­ri vic­da­nı­mız, emin yar­gıç ya­pı­lan­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­re­cek­. İş ta­kip­çi­li­ği ya­pan­la­r, cüp­pe­si­nin önü­nü ilik­le­yen­le­r ve si­ya­si ik­ti­da­ra ta­şe­ron­luk ya­pan­la­r da tas­fi­ye edile­cek­tir.”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.