Ümit Özdağ'dan şok eden iddia

Ümit Özdağ'dan şok eden iddia

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Terör örgütünün 80 milletvekiliyle Meclis’e girdiğini söyleyerek "Güneydoğu’da, PKK ile kurulmuş ikili iktidar var" dedi.

Se­çi­min ar­dın­dan ilk rö­por­ta­jı­nı Sözcü’ye ve­ren MHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ümit Öz­da­ğ’­ın gün­de­min­de hem po­le­mik ko­nu­su olan “kır­mı­zı çiz­gi­le­r”, hem de Gü­ney­do­ğu­’da­ki son ge­liş­me­ler var­dı. So­ru­la­rı­mı bir mil­let­ve­ki­li ola­rak ya­nıt­la­yan Öz­dağ, za­man za­man da bir si­ya­set bi­li­mi pro­fe­sö­rü ola­rak önü­müz­de­ki sü­re­ci yo­rum­la­dı. İş­te o rö­por­taj:
 

Se­çi­mi na­sıl yo­rum­la­dı­nız?

Si­ya­set müm­kün ola­nın sa­na­tı­dır. 7 Ha­zi­ra­n’­da da seç­men or­ta­ya böy­le bir so­nuç koy­du. AKP çok cid­di bir oy kay­bı­na uğ­ra­dı. CHP ye­rin­de say­dı. MHP’­nin oyu 2 mil­yo­na ya­kın art­tı. HDP’­nin de önem­li bir oy al­dı­ğı tab­lo or­ta­ya çık­tı. MHP Ge­nel Baş­ka­nı, se­çim ak­şa­mı Tür­ki­ye­’nin na­sıl bir koa­lis­yo­na yak­laş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. Sa­yın Bah­çe­li­’nin al­tı­nı çiz­di­ği hu­sus, koa­lis­yo­nun se­çim bil­dir­ge­si ve prog­ram­la­rı bir­bir­le­ri­ne ya­kın olan par­ti­ler ara­sın­da ön­ce­lik­le ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ğiy­di. Os­lo­’dan Dol­ma­bah­çe bil­dir­ge­si­ne ka­dar çö­züm sü­re­ci adı­nı ver­dik­le­ri prog­ra­mı bir­lik­te yü­rü­ten AKP ve HDP’­nin koa­lis­yo­nu ku­ra­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. Ay­rı­ca ikin­ci ih­ti­mal ola­rak da yi­ne çö­züm sü­re­ci ko­nu­sun­da esas­ta uz­laş­tık­la­rı­nı söy­le­yen CHP ile AK­P’­nin de bir koa­lis­yon ih­ti­ma­li oluş­tur­duk­la­rı­na dik­kat çek­ti.

Bah­çe­li­’nin “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­’nin kır­mı­zı çiz­gi­le­ri va­r” söz­le­ri eleş­ti­ri­le­re ne­den ol­du…

Ne­dir bu kır­mı­zı çiz­gi­ler di­ye bak­mak ge­re­ki­yor ilk ön­ce. MHP; çö­züm sü­re­ci adı ve­ri­len po­li­ti­ka­la­ra kar­şı­yız der­ken, Ana­ya­sa’­nın 3. mad­de­si­ni sa­vun­mak­ta­dır. Yi­ne MHP Türk Mil­le­ti­’nin et­nik grup­la­ra bö­lün­me­si­ne kar­şı­dır. Bu da Ana­ya­sa’­nın 2. mad­de­si­dir. MHP, Türk­çe dı­şın­da bir di­lin res­mi dil ola­rak ka­bul edil­me­si­ne kar­şı­dır ve bu çö­züm sü­re­ci­nin bir par­ça­sı­dır. Bu da Ana­ya­sa’­nın 2. mad­de­si­ni sa­vun­mak an­la­mı­na ge­li­yor.

HDP DE­MOK­RA­TİK PAR­Tİ DE­ĞİL

MHP, HDP’­yi bir si­ya­si par­ti ola­rak ta­nı­mı­yor mu?

HDP bir si­ya­sal par­ti ama bi­zim mu­ha­ta­bı­mız olan bir si­ya­sal par­ti de­ğil. HDP bir te­rör ör­gü­tü ile iç içe geç­miş ve sa­de­ce Tür­ki­ye­’nin bu­gü­nü­ne de­ğil ta­ri­hi­ne de düş­man olan bir si­ya­sal par­ti! HDP de­mok­ra­tik bir par­ti de­ğil. Bü­tün se­çim kam­pan­ya­sı bo­yun­ca Türk Mil­le­-ti­’ne bir al­gı ope­ras­yo­nu yap­tı­lar.

Sı­nır­da­ki ge­liş­me­le­re de ba­ka­rak so­ru­yo­rum; Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da se­çim son­ra­sı al­gı ne­dir?

Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da geç­miş­te­ki AKP hü­kü­me­ti­nin tes­li­mi­yet­çi po­li­ti­ka­la­rın­dan do­la­yı PKK te­rör ör­gü­tü ile oluş­tu­rul­muş bir iki­li ik­ti­dar var! Gü­ney­do­ğu PKK’­nın kon­tro­lü­ne bı­ra­kıl­mış­tır. Önü­müz­de­ki dö­nem­de PKK Tür­ki­ye­’de bü­yük bir ayak­lan­ma­ya gir­me­ye­cek. Çün­kü 80 mil­let­ve­ki­li­ni içe­ri sok­tu. Su­ri­ye­’de da­ha ta­mam­la­na­cak işi ol­du­ğu için bel­li bir sü­re da­ha Tür­ki­ye­’de si­ya­set yol­la­rı­nı de­ne­ye­cek ve bu ara­da hem dev­let yö­net­me­yi, hem kent sa­va­şı­nı öğ­re­ne­cek.

Seçmen yeni bir seçim değil hükümet istiyor


Ama gelinen noktada en çok konuşulan koalisyon ihtimallerinden biri de AKP-MHP koalisyonu… Açıklamalarınızdan bunun imkansız olduğunu mu anlayacağız?

Sayın Bahçeli bir konuşmasında “Bu akil adamlar ve açılım lobicileri neden ortada değil ve zaten ortada olan bir AKP-HDP koalisyonunu savunmuyorlar da, neden herkes ortaya bir AKP-MHP koalisyonu ile çıkıyor?” dedi. Bu açıklamadan yola çıkarak, benim de bildiğim kadarıyla MHP’nin halen yürürlükte olan gizli, açık ya da kapalı AKP ile hiçbir koalisyon görüşmesi yok.

Matematik CHP-MHP koalisyonuna izin vermiyor ve CHP ile kurulacak bir koalisyon ihtimalinde HDP desteği gerekiyor. Anladığım o ki; bu model de imkansız!

Eğer en çok istenen koalisyon CHP-MHP koalisyonu olsaydı, oylar bu iki partinin bir hükümet kurmasına yetecek kadar çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi buna alternatif gösterilen CHP-MHP-HDP  bloğunu kabul etmiyor. Yani böyle bir blok yok. Bu tamamen sanal olarak oluşturulan bir blok çünkü.

Öyleyse soru şu; bir koalisyon hükümeti kurulabilecek mi, kurulamayacak mı?

Bu noktada ben sadece bir MHP milletvekili olarak değil aynı zamanda bir siyaset bilimi profesörü olarak değerlendirme yaptığımda, Türkiye’nin bir hükümet kuracağını düşünüyorum. Çünkü seçmen yeni bir seçim istemiyor.

Peki formül nedir?

Biz Türk milliyetçileri olarak siyasetin oportünist bir uğraş değil ilke, inanç ve programları hayata geçirme aracı olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayata geçiremeyeceğimiz bir iktidarda kendimizi inkar etmiş oluruz. Dolayısıyla önce diğer partiler bir araya gelip dener, olmazsa bize gelirler ve biz kendi ilkelerimizi ortaya koyarız. Mutabakat sağlanırsa koalisyon görüşmelerine başlayabiliriz. Bunu da zaten ilk akşam yaptığı açıklamada Bahçeli söylemişti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum