• BIST 101.742
 • Altın 227,576
 • Dolar 5,2959
 • Euro 5,9997
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 5 °C
 • Yozgat -1 °C
 • İzmir 10 °C
 • Adana 13 °C
 • Bursa 5 °C

TÜRKİYE'YE İKİ ŞOK SUÇLAMA !

TÜRKİYE'YE İKİ ŞOK SUÇLAMA !
Temmuzda Ankara’dan ayrılan ABD’nin eski büyükelçisi Francis Ricciardone ve Türkiye ile İsrail arasındaki gizli diplomasiyi yürüten Alon Ben-Meir’den...

Temmuzda Ankara’dan ayrılan ABD’nin eski büyükelçisi Francis Ricciardone ve Türkiye ile İsrail arasındaki gizli diplomasiyi yürüten Alon Ben-Meir’den şok iddialar geldi. Ricciardone, Türkiye’yi Suriye’de radikal örgütlere, Ben-Meir ise Hamas’ın Ankara ile ilişkilerine suçlamalar yöneltti. Üç yıl­lık bü­yü­kel­çi­lik gö­re­vi­ni tem­muz­da ta­mam­la­ya­rak, An­ka­ra­’ya ve­da eden Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne, Tür­ki­ye­’y­le Su­ri­ye ko­nu­sun­da an­laş­mak­ta zor­lan­dık­la­rı­nı, bu­nun te­mel se­be­bi­nin de An­ka­ra­’nın uya­rı­la­ra rağ­men El Nus­ra Cep­he­si­’ne yar­dım et­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. KIR­MI­ZI LİS­TE AN­LAŞ­MAZ­LI­ĞI Emek­li ol­duk­tan son­ra At­lan­tik Konseyi adlı dü­şün­ce ku­ru­lu­şun­da ça­lı­şan Ric­ci­ar­do­ne ön­ce­ki gün ka­tıl­dı­ğı bir kon­fe­rans­ta AB­D’­nin Su­ri­ye­’de­ki tu­tu­mu ve Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­ri hak­kın­da bil­gi ver­di. Kerr­y’­nin Tür­ki­ye­’ye gel­me­sin­den bir gün ön­ce ko­nu­şan es­ki bü­yü­kel­çi, mu­ha­lif grup­la­rı renk­le­re gö­re ayır­dık­la­rı­nı söy­le­di. Düş­man gö­rü­len­le­rin ‘kır­mı­zı­’, or­ta­da­ki grup­la­rın ‘sa­rı­’ ve ılım­lı­la­rın da ye­şil renk­len­di­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Grup­la­rın renk­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da An­ka­ra ile an­laş­maz­lık­lar ya­şa­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ric­ci­ar­do­ne, bu­na ör­nek ola­rak kır­mı­zı lis­te­de olan El Kai­de ile iliş­ki­li El Nus­ra Cep­he­si ile Ah­rar-uş Şam gru­bu­nu gös­ter­di. TÜR­Kİ­YE İK­NA EDE­CE­Ğİ­Nİ SANDI Tec­rü­be­li dip­lo­mat Tür­ki­ye­’ye, “Siz, ça­lış­tı­ğı­nız ba­zı grup­la­rı ik­na ede­bi­le­ce­ği­ni­zi dü­şü­nü­yor­su­nuz ama biz bu grup­la­rı ka­bul ede­me­yiz. Si­zin de ça­lış­ma­ma­nı­zı ter­cih ede­riz. Bu­nun ya­nın­da sı­nır­la­rı­nız­dan ge­çiş­le­rin de dur­du­rul­ma­sı­nı is­te­ri­z” me­sa­jı ve­ril­di­ği­ni an­lat­tı. Tür­ki­ye­’nin ara­la­rın­da El Nus­ra­’nın da ol­du­ğu bir­çok gru­ba yar­dım et­ti­ği­ni an­la­tan Ric­ci­ar­do­ne, “Bi­zim bun­la­ra gü­ven­me ko­nu­sun­da çok bü­yük çe­kin­ce­le­ri­miz var­dı ve so­nun­da El Nus­ra­’yı te­rö­rist grup ilan et­tik, bun­lar­la da ça­lış­ma­dı­k” de­di. ABD, El Nus­ra­’yı Ara­lık 2012’de te­rör lis­te­si­ne alır­ken Tür­ki­ye ben­zer adı­mı Ha­zi­ran 2014’te atmıştı. CIA: IŞİD’in 30 bin militanı var ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), IŞİD örgütü militanlarının sayısının sanılandan 3 kat fazla olduğunu açıkladı. CIA Sözcüsü Ryan Trapani, son değerlendirmelere göre IŞİD’in Irak ve Suriye’de 20 bin ila 31 bin 500 savaşçısı olduğunu kaydetti. Ayrıca, 2 bini Batılı ülkelerden olmak üzere 80 ülkeden 15 binin üzerinde yabancı savaşçının da Suriye’ye gittiği tahmin ediliyor. “Hamas’ın operasyon merkezi Türkiye’de” Dün­ya­ca ün­lü Ya­hu­di asıl­lı Ame­ri­ka­lı bi­lim ada­mı Alon Ben-Me­ir, Hamas’ın denizaşırı operasyonlarının Türkiye’den yönetildiği iddialarına dikkat çekti. An­ka­ra­’nın AB ve AB­D’­nin te­rör ör­güt­le­ri lis­te­sin­de bu­lu­nan Ha­ma­s’­ın önem­li adam­la­rı­nın ül­ke­de ba­rın­ma­sı­na göz yum­du­ğu­nu savunan Ben-Meir, İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı Mos­he Ya­’a­lo­n’­un “Tür­ki­ye te­rö­re des­tek ve­ren ül­ke­” ifadesini hatırlattı. Ben-Me­ir, “Ba­kan, Ha­ma­s’­ın de­ni­za­şı­rı ku­man­da mer­ke­zi­nin İs­tan­bu­l’­da ol­du­ğu­nu söy­le­di­” de­di. Ben-Meir, Türkiye’nin ör­gü­te yıl­lık 300 mil­yon do­lar yar­dım et­tiği iddiasında da bulundu. Tel Aviv yö­ne­ti­mi, İs­tan­bu­l’­da yaşadığı öne sürülen Sa­lel el Ar­uri’­nin, İs­ra­il’­in Gaz­ze ope­ras­yo­nu­nun baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni ola­rak gös­ter­di­ği 3 Yahudi gen­cin ka­çı­rı­lıp öl­dü­rül­me­si­ olayının plan­la­yı­cı­sı ola­rak gö­rü­yor. ELÇİ SÖZÜ TUTULMADI Ma­vi Mar­ma­ra’dan son­ra iki ül­ke ara­sın­da ko­pan iliş­ki­le­rin ta­mi­ri için per­de ar­ka­sın­da rol oy­na­dı­ğı­nı da an­la­tan Ben-Me­ir, “Dö­ne­min Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu de­fa­lar­ca “Ö­zür di­len­di­ği an çan­ta­sı ha­zır bek­le­yen ye­ni bü­yü­kel­çi­ler ilk uça­ğa bin­mek için yo­la çı­ka­ca­k” de­di. An­cak öz­re rağ­men Gaz­ze­’ye am­bar­go­nun kalk­ma­sı gi­bi ye­ni şart­lar ek­len­di­” ifadelerini kullandı. Ankara’dan sadece insani yardım desteği IŞİD’e karşı mücadele için Türkiye’nin desteğini isteyen ABD’ye “sadece insani yardım” mesajı verildi. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry dün An­ka­ra­’ya gel­di. Ön­ce Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu ile gö­rü­şen Kerry, da­ha son­ra Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ve Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile bir ara­ya gel­di. Dip­lo­ma­tik kay­nak­lar, Kerr­y’­ye “Tür­ki­ye in­sa­ni yar­dım­la­ra her za­man des­tek ver­me­ye ha­zı­r” me­sa­jı­nın ve­ril­di­ği­ni ak­tar­dı. Erdoğan ile Kerry arasındaki görüşmede, iki ülkenin bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ortak mücadeleye devam edeceği vurgulandı. İki ülkenin bu çerçevede, istihbarat paylaşımına, Suriye muhalefetine lojistik destek ve insani yardıma devam etmesi konuları bir kez daha teyit edildi. Kerry IŞİD planında Türkiye'ye düşen rolün daha sonra netleşeceğini söyledi. Bu arada Davutoğlu-Kerry görüşmesi öncesi ABD heyeti, sadece Dışişleri Bakanı’nın girmesi gereken kapıyı kullanmak isteyince Başbakanlık korumaları müdahale etti. Yetkililerin devreye girmesi üzerine, ABD heyetinin kapıdan geçişine izin verildi. Bugün Gazetesi

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.