• BIST 103.186
 • Altın 227,249
 • Dolar 5,3171
 • Euro 6,0307
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 4 °C
 • Yozgat 2 °C
 • İzmir 9 °C
 • Adana 11 °C
 • Bursa 5 °C

YENİ SURİYELİ GÖÇ DALGASI İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK

YENİ SURİYELİ GÖÇ DALGASI İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK
2,6 milyon kayıtlı işsizin bulunduğu Türkiye'de, Suriyeli sığınmacıların devlet izniyle çalışması işsizliği artıracak. Patronlar sigorta, maaş...

2,6 milyon kayıtlı işsizin bulunduğu Türkiye'de, Suriyeli sığınmacıların devlet izniyle çalışması işsizliği artıracak. Patronlar sigorta, maaş ve yemek konusunda en düşük şartları kabul eden işçiyi çalıştıracak. Su­ri­ye­li­le­r’in as­ga­ri üc­ret­le ça­lış­ma­sı­nın önü­nün açıl­ma­sı Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu'na ka­yıt­lı 800 bin­den faz­la ni­te­lik­siz iş­si­ze ka­pı­la­rı ka­pat­tı. Bu ki­şi­ler her­han­gi bir mes­le­ği ol­ma­dı­ğı için işe gir­me ko­nu­sun­da Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar­la ya­rış­mak zo­run­da ka­la­cak. İş ara­yan sı­ğın­ma­cı­la­rın yaş or­ta­la­ma­sı­nın 15-35 ara­sın­da ol­ma­sı ve ucuz iş­gü­cü ne­de­niy­le pat­ron­lar Su­ri­ye­li ça­lış­tı­rı­yor. Gö­çü ar­tı­ra­bi­lir İş­ve­ren­ler, be­den gü­cü ge­rek­ti­ren iş­ler­de Su­ri­ye­li­le­r’in her tür­lü işi ya­pa­bil­di­ği­ni be­lir­tir­ken, "Her­han­gi bir mes­le­ği ol­ma­dı­ğı hal­de Tür­ki­ye'de genç­le­re iş be­ğen­dir­mek zor. Su­ri­ye­li­le­ri kas gü­cüy­le ya­pı­lan iş­ler­de ter­cih edi­yo­ruz" gö­rü­şün­de bir­leş­ti. Ki­lis Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­dal Ön­deş, sı­ğın­ma­cı­la­ra ve­ri­le­cek ça­lış­ma iz­niy­le il­gi­li çok önem­li bir ris­kin bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Daha fazlası gelir Ön­deş, "Su­ri­ye'de­ki olay­lar du­ru­lur, ül­ke­si­ne dö­nen­ler dö­ner, ka­lan­la­ra ça­lış­ma iz­ni­ ve­ri­lir­se so­run yok. Ama Tür­ki­ye'de Su­ri­ye­li­le­r’e sos­yal gü­ven­ce ve iş ve­ril­di­ği­ni du­yan Su­ri­ye­li­le­r’in ka­lan kıs­mı da Tür­ki­ye'ye göç eder. Bi­zim kor­ku­muz gö­çün ar­tır­ma­sı" di­ye ko­nuş­tu. Ön­deş, Ki­lis'te 120 bin Su­ri­ye­li ya­şa­dı­ğı­nı bun­la­rın 5 bi­ni­nin in­şa­at­ta, fıs­tık tar­la­la­rın­da ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Aksiyon İş Konfederasyonu Başkanı Vedat Öztürk ise “Patronlar 1 Türk yerine sigortasız 5 Suriyeli çalıştırabilir. İşsizlik yüzde 30’lara çıkar” uyarısında bulundu. ‘U­cuz iş gü­cü kit­le­si olu­şa­ca­k’ Bazı sen­di­ka­cı­lar ise Tür­ki­ye'de ça­lı­şa­cak Su­ri­ye­li iş­çi­le­rin sen­di­ka­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de. "Tür­ki­ye'den gi­den 5 mil­yon gur­bet­çi­ye han­gi ça­lış­ma hak­la­rı ve­ri­li­yor­sa Su­ri­ye­li, Ezi­di ve Kürt­le­r’e de bu hak­lar ve­ril­me­li" di­YEN DİSK Baş­ka­nı Ka­ni Be­ko, Tür­ki­ye­’de ka­yıt dı­şı bi­çim­de, as­ga­ri üc­re­tin al­tın­da, kö­le­ce ko­şul­lar­da ça­lış­tı­rı­lan yüz bin­ler­ce göç­men bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Be­ko, ça­lış­ma iz­ni­nin sa­de­ce Su­ri­ye­li­le­r’e yö­ne­lik de­ğil tüm göç­men iş­çi­le­re yö­ne­lik ol­ma­sı ge­rek­ti­ği çağ­rı­sı yap­tı. İşsizliği patlattılar CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Oran, Suriyelilerin ucuz işgücü olarak kullanıldığı şehirlerde işsizlikte patlama yaşandığını söyledi. TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re 2012’den 2013’e iş­siz­lik ora­nı sı­ra­sıy­la Di­yar­ba­kı­r’­da yüzde 18.7’ye, Şan­lı­ur­fa­’da 16.3’e, Os­ma­ni­ye­’de 14’e ve Mer­si­n’­de 12.4’e yük­sel­di. Ka­çak ve ucuz iş­gü­cü or­du­su­nun, sa­de­ce bu il­ler­de de­ğil Tür­ki­ye ge­ne­lin­de de iş­siz­lik ora­nı­nın yük­sel­me­si­ne yol aç­tı­ğı­nı ifa­de eden Oran şöy­le ko­nuş­tu: “Bu gelişmenin etkilerini TÜ­İK 2014 ve­ri­le­ri­ni açık­la­dı­ğın­da da­ha net gö­re­ce­ğiz. Bu kit­le, “u­cuz iş gü­cü­” ola­rak, iş-aş bek­len­ti­sin­de­ki mil­yon­lar­ca yurt­ta­şı­mı­za ra­kip ol­du­lar, iş­siz­lik­te pat­la­ma ya­şa­nı­yor.”

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.