• BIST 102.715
 • Altın 223,931
 • Dolar 5,2843
 • Euro 5,9542
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara 0 °C
 • Yozgat -4 °C
 • İzmir 7 °C
 • Adana 7 °C
 • Bursa 3 °C

Ziraat Bankası'ndan Soma Maden İşçilerine Büyük Darbe!

Ziraat Bankası'ndan Soma Maden İşçilerine Büyük Darbe!
SEN MİSİN SEÇİMLERDE HÜKÜMET YANLISI %47.29 OY VEREN...AL SANA ÖDÜLÜ....!Ziraat Bankası'ndan Soma Maden İşçilerine Büyük Darbe!Ziraat Bankası,...

SEN MİSİN SEÇİMLERDE HÜKÜMET YANLISI %47.29 OY VEREN...

AL SANA ÖDÜLÜ....!

Ziraat Bankası'ndan Soma Maden İşçilerine Büyük Darbe!

Ziraat Bankası, faciadan sonra ertelediği kredi ödemelerini Somalı madencilerden geri istedi. Üzerine bir de 3 aylık faiz koydu. Skandalı öğrenen madenciler büyük şok yaşadı. Mağdurlar “Özel bankaların yapmadığını devlet bankası nasıl yapar” diyerek tekpi gösterdi.

Ma­ni­sa­’nın So­ma il­çe­sin­de 13 Ma­yıs 2014’te mey­da­na ge­len fa­ci­ada 301 ma­den­ci fe­ci şe­kil­de can ver­di. Ya­sa bo­ğu­lan Tür­ki­ye, So­ma­lı ma­den­ci­le­re yar­dım yağ­dır­dı. AFAD ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci­le­rin ai­le­le­ri­ne 154’er bin li­ra pa­ra yar­dı­mı yap­tı.

Bir­çok ban­ka da mağ­dur­la­rın borç­la­rı­nı sil­di ve kre­di öde­me­le­ri­ni 3 ay­lı­ğı­na er­te­le­di. Er­te­le­me­den de fa­iz al­ma­dı. Dev­le­te ait Zi­ra­at Ban­ka­sı da, ben­zer bir ko­lay­lık ha­zır­la­dı an­cak bu ko­lay­lı­ğın di­ğer ban­ka­la­rın­ki­ne ben­ze­me­di­ği öde­me vak­ti gel­di­ğin­den or­ta­ya çık­tı.

 

DEV­LE­TİN BAN­KA­SI NA­SIL YA­PAR?
Zi­ra­at Ban­ka­sı, kre­di bor­cu olan­la­rın bor­cu­nu öte­le­mek ye­ri­ne ye­ni­den ya­pı­lan­dır­dı. Al­dık­la­rı kre­di bor­cu üze­rin­den 3 ay­lık da fa­iz koy­du. Ma­den­ci­ler­den En­gin Kur­şun­cu, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 20 bin li­ra kre­di çek­ti­ği­ni an­la­ta­rak “Ban­ka­ya ko­nuş­mak için git­ti­ği­miz­de öte­le­me de­ğil de ya­pı­lan­dır­ma adı al­tın­da gel­di an­cak fa­iz­li ya­pı­lan­dır­ma. 3 ay öde­me­di­ği­miz için 600 ci­va­rı bir pa­ra is­te­di­ler. Bu­ra­da Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kre­di kul­la­nan yüz­ler­ce ma­den­ci var. Her­kes de mec­bur ka­bul et­ti. Bu hü­kü­me­tin ban­ka­sıy­sa na­sıl böy­le bir ka­rar ver­di­ler. Di­ğer özel ban­ka­lar yap­sa bel­ki gö­ze bat­maz­dı ama dev­le­tin ban­ka­sı ya­pın­ca tu­haf olu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

Özel bankadan faiz yok
Ma­den­ci Gür­kan Yıl­maz ise özel ban­ka­dan çek­ti­ği kre­di­si­ni öte­let­ti­ği­ni an­cak fa­iz al­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­da böy­le bir fa­iz ge­lin­ce ban­ka­ya gi­dip ‘biz­de de fa­iz ola­cak mı­’ di­ye sor­du­ğu­nu kay­de­den Yıl­maz, ban­ka­nın ken­di­si­ne fa­iz uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı­ ya­nı­tı­nı ver­di­ği­ni di­le ge­tir­di.

 

Mecbur kabul ettik
Po­lat Te­tik fa­ci­a ön­ce­sin­de Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 20 bin li­ra kre­di çek­ti­ği­ni ay­lık öde­me­si­nin de 510 li­ra ci­va­rı ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. “Fa­ci­adan son­ra baş­vu­ru yap­tık, kre­di­yi öte­let­tik. ‘Ö­te­le­me ta­le­bi­niz ka­bul edil­miş­ti­r’ di­ye mesaj geldi” di­yen Te­tik “İ­ki ay­lık bor­cu­nu­zu mu öder­se­niz yok­sa ya­pı­lan­dır­ma mı is­ter­si­niz. Ya­pı­lan­dır­ma olur­sa fa­iz alı­rı­z’ de­di­ler. Biz de im­za­la­dık. Fa­iz yak­la­şık 800 li­ra gel­di. Ekim ayın­da top­lam 1220 li­ra öde­ye­ce­ğim. Da­ha doğ­ru­su öde­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

700 lira faiz gelmiş
Bugün'ün haberine göre, 2009 yı­lın­da emek­li olan ma­den­ci Ah­met Poy­raz, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 15 bin li­ra kre­di kul­lan­dı­ğı­nı ve ay­lık öde­me­si­nin 700 kü­sur li­ra ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bor­cu­nu er­te­let­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Poy­raz, şöy­le de­vam et­ti: “E­kim ayın­da öde­ye­ce­ğiz. Yak­la­şık 700 li­ra fa­iz gel­miş. 3 ay so­nun­da 1600 li­ra gi­bi bir pa­ra öde­ye­ce­ğiz. Şim­di na­sıl öde­ye­ce­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Bin 150 li­ra ma­aş alıp da bin 700 li­ra kre­di bor­cu­nu na­sıl öde­ye­yim.”

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
  yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ülkücü Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.