TELLO UÇAK SUİKASTİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI !

TELLO UÇAK SUİKASTİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI !

PKK tarafından üstlenilen Tello Uçak suikastı ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uçak’ın ihbar ettiği yolsuzluklar yüzünden infaz edildiğini...

PKK tarafından üstlenilen Tello Uçak suikastı ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uçak’ın ihbar ettiği yolsuzluklar yüzünden infaz edildiğini ileri süren MHP’li Özcan Yeniçeri, suikastın PKK’ya ihale edildiğini söyledi. MHP’­li emek­li ge­mi kap­ta­nı Tel­lo Uçak 22 Ağus­to­s’­ta Bit­li­s’­in Tat­van il­çe­sin­de uğ­ra­dı­ğı si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu öl­dü­rül­dü. Kan­lı in­fa­zı ön­ce­ki gün PKK’­nın si­lah­lı gü­cü HPG üst­len­di. PKK sui­kas­tın ge­rek­çe­si ola­rak Uça­k’­ın da­ha ön­ce ba­zıPKK’­la­rı ih­bar et­ti­ği id­di­ası­nı öne sür­dü. Tel­lo Uça­k’­ın ölü­müy­le il­gi­li çok çar­pı­cı bir bil­gi MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri ta­ra­fın­dan or­ta­ya atıl­dı. Dört ay ön­ce Mec­li­s’­te gö­rüş­tü­ğü emek­li ge­mi kap­ta­nı Tel­lo Uça­k’­ın PKK ta­ra­fın­dan in­faz edil­me­si­ni “İh­bar et­ti­ği yol­suz­luk­lar yü­zün­den onu sus­tur­du­lar. Ad­re­se tes­lim sui­kas­tı da PKK’­ya iha­le et­ti­le­r” di­ye yo­rum­la­dı. Öz­can Ye­ni­çe­ri, Uça­k’­ın ka­fa­sı­na sı­kı­lan iki kur­şun­la öl­dü­rül­me­si­nin MHP ile iliş­ki­len­di­ril­me­si­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. “Çok bü­yük ra­kam­lar­la ifa­de edi­len yol­suz­luk­la­rın çık­ma­sın­dan en­di­şe eden­ler ci­na­ye­te te­rör sü­sü ve­re­rek onu or­ta­dan kal­dır­dı­” de­di. Uça­k’­ın yıl­lar ön­ce MHP’­nin Bit­lis Teş­ki­la­tı­’n­da gö­rev yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ye­ni­çe­ri, ni­san ayı so­nun­da Mec­li­s’­te ger­çek­le­şen gö­rüş­me­yi şöy­le an­lat­tı: “Ta­nık ol­du­ğu yol­suz­luk­la­rın üs­tü­ne gi­dil­me­si ve so­rum­lu­lar hak­kın­da ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı için AK Par­ti­’nin böl­ge mil­let­ve­kil­le­ri­ni Mec­li­s’­te zi­ya­ret et­miş. An­cak, on­lar id­di­ala­rıy­la il­gi­len­me­miş. Be­ni TV’­de gör­dü­ğü ve bu tür olay­la­rın üze­ri­ne git­ti­ği­mi bil­di­ği için ter­cih et­miş. Ya­nın­da bir ka­dın­la be­ni zi­ya­ret et­ti. ‘Böl­ge mil­let­ve­kil­le­ri­ne yol­suz­luk­la­rı an­lat­tım. İki fir­ma­nın bü­rok­rat­lar­la yap­tı­ğı yol­suz­luk­la­rı her ye­re şi­ka­yet edi­yo­rum ama kim­se iş­lem yap­mı­yo­r’ de­di.” Yolsuzlukları anlatınca tehdit edildi Uça­k’­ın, yol­suz­luk çar­kı­na iliş­kin ha­zır­la­dı­ğı do­kü­man­la­rı ken­di­si­ne ilet­ti­ği­ni ak­ta­ran Ye­ni­çe­ri, 7 Ma­yıs 2014’te so­ru öner­ge­si ver­di­ği­ni be­lirt­ti. “Yap­tı­ğı şi­ka­yet­ler üze­ri­ne hem suç­la­dı­ğı iki fir­ma hem de PKK ta­ra­fın­dan teh­dit edil­di­ği­ni söy­le­miş. Bit­lis Em­ni­ye­ti ken­di­si­ne ko­ru­ma ver­me­miş­ti­” de­di. Ye­ni­çe­ri, Tel­lo Uça­k’­ın ver­di­ği bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da Mec­li­s’­e ver­di­ği 5 ay­rı so­ru öner­ge­sin­den son­ra onun pro­fes­yo­nel bir in­fa­za kur­ban git­me­si­nin çok ma­ni­dar ol­du­ğu­nu söy­le­di. ONU SUSTURDULAR “Tel­lo Bey, bu bil­gi­le­ri ba­na ve­rin­ce ben de ko­nu­yu so­ru öner­ge­si ya­pın­ca onu sus­tur­du­la­r” di­ye ko­nuş­tu. İşte soru önergeleri Öz­can Ye­ni­çe­ri­’nin Tel­lo Uça­k’­tan al­dı­ğı bil­gi­ler­le Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­va­n’­ın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le Mec­li­s’­e ver­di­ği ya­zı­lı so­ru öner­ge­le­ri şöy­le: *TCDD Van­gö­lü Fe­ri­bot İş­let­me­ci­li­ği Mü­dü­rü, yö­ne­ti­ci kad­ro­la­rı ile bun­lar ve bi­rin­ci de­re­ce­den ak­ra­ba­lı­ğı bu­lu­nan kim­se­le­rin iş­let­me ile iş ya­pan Gün­gör Ti­ca­ret ve DE­SA Elek­trik Bo­bo­naj şir­ket­le­ri ile ti­ca­ri bir iliş­ki­si bu­lun­mak­ta mı­dır? *2002-2014 yıl­la­rı ara­sın­da, yıl­la­ra gö­re Gün­gör Ti­ca­ret ve DE­SA Elek­trik Bo­bi­naj şir­ket­le­ri­nin TCDD Van­gö­lü Fe­ri­bot İş­let­me­ci­li­ği’n­den al­dık­la­rı iş­le­rin sa­yı­sı kaç­tır? Bu iş­ler han­gi­le­ri­dir? Bah­si ge­çen iş­ler için TCDD Van­gö­lü Fe­ri­bot İş­let­me­ci­li­ği­’nin anı­lan şir­ket­ler­den sa­tın al­dı­ğı mal ve hiz­met­ler han­gi­le­ri­dir? Ay­nı iş­ler için tek­lif ve­ren di­ğer ki­şi, ku­rum, ku­ru­luş ve şir­ket­ler ver­dik­le­ri tek­lif­ler ile bir­lik­te han­gi­le­ri­dir? *Gün­gör Ti­ca­ret ve DE­SA Elek­trik Bo­bi­naj şir­ket­le­ri­nin yet­ki­li­le­rin elin­de bu­lu­nan ka­şe­le­ri kul­lan­mak su­re­ti ile pi­ya­sa araş­tır­ma­sı ya­pıl­mış gi­bi gös­te­rip bu yol ile ya­pı­lan iş ve mal­ze­me­le­ri yük­sek fi­yat­lar­la iş­let­me­ye mal et­ti­ği ve ku­ru­mu za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı id­di­ala­rı ger­çe­ği yan­sıt­mak­ta mı­dır? Bu id­di­a ile il­gi­li bu­gü­ne ka­dar ge­len şi­ka­yet sa­yı­sı kaç­tır? Bu id­di­a ile il­gi­li han­gi iş­lem­ler ve araş­tır­ma­lar ya­pıl­mış­tır? Bun­lar­dan el­de edi­len so­nuç­lar ne­ler­dir? *TC. Dev­let De­mir­yol­la­rı Van­gö­lü Fe­ri­bot İş­let­me­ci­li­ği ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan iş­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın Gün­gör Ti­ca­ret ve DE­SA Elek­trik Bo­bi­naj şir­ket­le­ri­ne yap­tı­rıl­dı­ğı id­di­ası ger­çe­ği yan­sıt­mak­ta mı­dır?

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.