İŞTE MHP'NİN 3 SEÇENEĞİ VE AKP'YE SUNDUĞU 3 ŞART !

İŞTE MHP'NİN 3 SEÇENEĞİ VE AKP'YE SUNDUĞU 3 ŞART !

Yol haritası netleşen MHP'nin önünde 3 seçenek var. MHP hangi koalisyon ihtimallerine kapılarını açtı? İşte MHP'nin yol haritası.

AKP'YE BU ŞARTLARI SUNACAK 

MHP, AKP'ye ise Çözüm Süreci'nden vazgeçilmesi, Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlarına çekilmesi, 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi şartlarını sunacak.

 

MHP OYLARINI 2 MİLYON ARTIRDI

 

Se­çim so­nuç­la­rı­nı ve koa­lis­yon se­çe­nek­le­ri­ni de­ğer­len­dir­mek için is­ti­şa­re­le­ri­ni de­vam et­ti­ren MHP’­de yol ha­ri­ta­sı net­le­şi­yor. Bir ön­ce­ki se­çi­me gö­re 2 mil­yon ci­va­rın­da ar­tan oy­la­rı mu­ha­fa­za et­mek ve bir son­ra­ki se­çi­me da­ha güç­lü gir­mek is­te­yen MHP yan­lış adım at­ma­mak için iti­dal­li dav­ra­nı­yor.
 

MHP HUKUKSUZLUKLARA ORTAK EDİLMEK Mİ İSTENİYOR

Sa­ray'ın AKP-MHP koa­lis­yo­nu is­te­di­ği­ne da­ir çı­kan ha­ber­ler par­ti içe­ri­sin­de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın MHP’­yi hu­kuk­suz­luk­la­ra or­tak et­me ça­ba­sı ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.

PARTiDEN iZiNSiZ GÖRÜŞEN GİDER

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın CHP'li De­niz Bay­kal ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin bir ben­ze­ri­nin de MHP'de Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu ve Tuğ­rul Tür­keş gi­bi isim­ler­le ya­pa­ca­ğı id­di­ası par­ti­de tep­ki çek­ti. MHP li­de­rin­den izin­siz böy­le bir gö­rüş­me­ye mü­sa­ade edil­me­ye­ce­ği ve gö­rüş­me ya­pan ki­şi­nin ih­ra­cı­nın gün­de­me ge­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.Öte yan­dan Devlet Bah­çe­li'nin Me­ral Ak­şe­ner ile il­gi­li çı­kı­şı ve sert üs­lu­bu da par­ti için­de şaş­kın­lık­lar kar­şı­lan­dı.

 AKP’YE 3 ÖN ŞART SUNULACAK

MHP, Cumhurbaşkanı'nın görevlendirme yapmasının ardından görüşme için gelecek Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 3 ön şart sunacak.

MHP’nin birinci önceliği çözüm süreci. AKP’nin süreçten tamamen vazgeçmesi MHP’nin kırmızı çizgisi.

İkinci talebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasal sınırlarına çekilmesi. Saray’dan çıkıp köşke geri dönmesi.

Üçüncü şart da yolsuzluk soruşturmasına adları karışan 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi. MHP, Yüce Divan konusunda koalisyon seçeneğinden bağımsız TBMM’de gerekli çalışmayı yapma kararlığında.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile
yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum